Cài đặt nginx, php, mysql trên ubuntu

Làm thế nào để cài đặt được nginx, php, mysql trên ubuntu?

Chỉ với vài câu lệnh đơn  giản bạn sẽ thiết lập được 1 môi trường code php với cơ sở dữ liệu Mysql, chạy trên server Nginx. Hãy theo dõi các bước sau để hiểu rõ hơn nhé:

Bước 1: Update Apt-Get

Khi cài đặt 1 cái gì mới bạn nên chạy câu lệnh update để update được các version mới nhất của các package từ Ubuntu.

Bước 2: Cài đặt Nginx

Dùng câu lệnh sau để cài đặt và khởi động nginxart

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm 1 số câu lệnh khác thao tác với nginx thì hãy vào đây để coi nhé

Bước 3: Cài đặt PHP

Lưu ý: Bạn nên sửa giá trị của cgi.fix_pathinfo trong file php.ini về giá trị 0 để tránh nguy cơ về bảo mật (khi nhận định, thực thi các file php)

Tìm “cgi.fix_pathinfo”và sửa thành:

Bước 4: Cài đặt Mysql

Để cài đặt Mysql ta cần phải chạy các câu lệnh sau

Trong qúa trình cài đặt, mysql sẽ yêu cầu chúng ta đặt password cho root. Bạn cứ thêm bình thường nhé và nhớ confirm password phải giống với password đó

Bước 5: Kết nối Nginx với PHP

Ta cần phải chỉnh sử một chút file cấu hình virtual host mặc định của nginx:

Tìm đến dòng “location ~ \.php$ {” và bỏ comment của các dòng sau:

– fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;

– fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;

– fastcgi_index index.php;

– include fastcgi_params;

Ta có block mới như sau:

Vậy là xong phần cấu hình. Hãy lưu lại và khởi động lại nginx nhé:

Chúng ta sẽ tạo 1 file php để test:

với nội dung file như vầy:

Tạo file xong hay ra ngoài trình duyệt để xem kết qủa bằng request này nhé:

http://localhost/info.php