Skip to content

Cài đặt Ruby on Rails trên ubuntu

Có nhiều cách cài đặt RoR trên ubuntu: Rbenv, RVM, Uru, Building from Source. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn cài đặt Ruby on Rails bằng RVM. RVM là một command-line tool cho phép bạn dễ dàng cài đặt, quản lý và làm việc với nhiều môi trường của ruby từ phần thông dịch cho tới các Gem.

Có nhiều cách cài đặt RoR trên ubuntu:

Chruby
Rbenv
RVM
Uru
Building from Source

 

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn cài đặt Ruby on Rails bằng RVM. RVM là một command-line tool cho phép bạn dễ dàng cài đặt, quản lý và làm việc với nhiều môi trường của ruby từ phần thông dịch cho tới các Gem.

Bước 1: Cài đặt RVM

Cài đặt RVM bằng lệnh:

gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3

\curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable

Nếu ubuntu của bạn chưa cài curl thì hãy chạy câu lệnh sau để cài đặt: sudo apt-get install curl

Sau khi thực hiện cài đặt xong ta cần load lại RVM bằng câu lệnh sau:

source ~/.rvm/scripts/rvm

Để có thể chạy được, RVM sẽ yêu cầu cài đặt 1 số thư viện. Ta có thể chạy lệnh sau để rmv tự động cài đặt những thư viện còn thiếu đó:

rvm requirements

 Bước 2: Cài đặt Ruby

Sử dụng câu lệnh sau để cài version mới nhất của Ruby

rvm install ruby

Nếu như bạn muốn cài đặt bản cũ hơn thì có thể dùng câu lệnh

rvm list known

để show ra các version cũ hơn. Sau đó dùng lệnh sau để cài đặt version mà bạn muốn:

rvm install version

Ví dụ: rvm install 2.1.5

Sau đó hãy dùng lệnh: rvm list để kiểm tra lại version của ruby đã được cài

Bước 3: Cài đặt RubyGems

rvm rubygems current

Bước 4: Cài đặt Rails

Để cài đặt version mới nhất của rail ta dùng câu lệnh sau:

gem install rails

Nếu muốn cài rails với  1 version nhất định ta sử dụng:

gem install rails -v version

Ví dụ: gem install rails -v 4.1.0

Trên đây là các bước để cài đặt RoR bằng RVM trên unbuntu. Chúc các bạn sẽ nhanh chóng cài đặt được 1 bản RoR để trải nghiệm :-).

Happy coding!

Published inCodingLinh tinh

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *