Skip to content

Cài đặt Varnish Cache

Varnish Cache là một phần mềm tăng tốc website (web application accelerator) và thường được biết đến như là caching HTTP reverse proxy. Khi có request đến, Varnish sẽ gửi request đến server để xử lý, nhận lại dữ liệu, lưu lại dữ liệu, gửi dữ liệu cho người dùng. Và những lần request sau Varnish sẽ sử dụng các dữ liệu cache trước đó trả lại …

Varnish Cache là một phần mềm tăng tốc website (web application accelerator) và thường được biết đến như là caching HTTP reverse proxy. Khi có request đến, Varnish sẽ gửi request đến server để xử lý, nhận lại dữ liệu, lưu lại dữ liệu, gửi dữ liệu cho người dùng. Và những lần request sau Varnish sẽ sử dụng các dữ liệu cache trước đó trả lại cho người dùng luôn mà ko cần phải request về server nữa.

Để có thể sử dụng Varnish cho server của mình thì cần phải cài đặt cấu hình theo các bước cơ bản sau:

VARNISH SETUP

Step 1 – Hãy vào website của Varnish để xem version mới nhất
https://www.varnish-cache.org/releases

Click vào Instructions link để xem hướng dẫn về cài đặt

Step 2 – Add Varnish repository

 1. yum install epel-release
 2. rpm –nosignature -i https://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-4.1.el7.rpm
  (or: rpm –nosignature -i https://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-4.1.el6.rpm for RHEL6)
 3. yum install varnish

Notes: Khi chạy lệnh install rất có thể bạn sẽ gặp lỗi sau

Loaded plugins: fastestmirror
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.vodien.com
 * epel: mirror.smartmedia.net.id
 * extras: mirror.vodien.com
 * updates: mirror.vodien.com
https://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-4.1/el7/i386/repodata/repomd.xml: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 - "The requested URL returned error: 404 Not Found"
Trying other mirror.
Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: varnish-4.1. Please verify its path and try again

Hãy vào /etc/yum.repos.d để xóa repos bị lỗi của varnish đi và add 1 repos khác vào để cài đặt. Với trường hợp của mình là bị lỗi với version 4.1.el7 nên mình đã instal bản varnish-4.0.el6.rpm

yum install epel-release
rpm --nosignature -i https://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-4.0.el6.rpm
yum install varnish

Và đây là kết quả khi cài đặt thành công

[[email protected] ~]# yum install varnish
Loaded plugins: fastestmirror
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.readyspace.com
 * epel: mirror.smartmedia.net.id
 * extras: mirror.readyspace.com
 * updates: mirror.readyspace.com
vesta                                          | 2.9 kB   00:00
vesta/primary_db                                    | 54 kB   00:00
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package varnish.i686 0:2.1.5-5.el6 will be installed
--> Processing Dependency: varnish-libs = 2.1.5-5.el6 for package: varnish-2.1.5-5.el6.i686
--> Processing Dependency: libvcl.so.1 for package: varnish-2.1.5-5.el6.i686
--> Processing Dependency: libvarnishcompat.so.1 for package: varnish-2.1.5-5.el6.i686
--> Processing Dependency: libvarnishapi.so.1 for package: varnish-2.1.5-5.el6.i686
--> Processing Dependency: libvarnish.so.1 for package: varnish-2.1.5-5.el6.i686
--> Processing Dependency: libjemalloc.so.1 for package: varnish-2.1.5-5.el6.i686
--> Processing Dependency: jemalloc for package: varnish-2.1.5-5.el6.i686
--> Processing Dependency: gcc for package: varnish-2.1.5-5.el6.i686
--> Running transaction check
---> Package gcc.i686 0:4.4.7-16.el6 will be installed
--> Processing Dependency: cpp = 4.4.7-16.el6 for package: gcc-4.4.7-16.el6.i686
--> Processing Dependency: glibc-devel >= 2.2.90-12 for package: gcc-4.4.7-16.el6.i686
--> Processing Dependency: cloog-ppl >= 0.15 for package: gcc-4.4.7-16.el6.i686
---> Package jemalloc.i686 0:3.6.0-1.el6 will be installed
---> Package varnish-libs.i686 0:2.1.5-5.el6 will be installed
--> Running transaction check
---> Package cloog-ppl.i686 0:0.15.7-1.2.el6 will be installed
--> Processing Dependency: libppl_c.so.2 for package: cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.i686
--> Processing Dependency: libppl.so.7 for package: cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.i686
---> Package cpp.i686 0:4.4.7-16.el6 will be installed
--> Processing Dependency: libmpfr.so.1 for package: cpp-4.4.7-16.el6.i686
---> Package glibc-devel.i686 0:2.12-1.166.el6_7.7 will be installed
--> Processing Dependency: glibc-headers = 2.12-1.166.el6_7.7 for package: glibc-devel-2.12-1.166.el6_7.7.i686
--> Processing Dependency: glibc = 2.12-1.166.el6_7.7 for package: glibc-devel-2.12-1.166.el6_7.7.i686
--> Processing Dependency: glibc-headers for package: glibc-devel-2.12-1.166.el6_7.7.i686
--> Running transaction check
---> Package glibc.i686 0:2.12-1.166.el6_7.3 will be updated
--> Processing Dependency: glibc = 2.12-1.166.el6_7.3 for package: glibc-common-2.12-1.166.el6_7.3.i686
---> Package glibc.i686 0:2.12-1.166.el6_7.7 will be an update
---> Package glibc-headers.i686 0:2.12-1.166.el6_7.7 will be installed
--> Processing Dependency: kernel-headers >= 2.2.1 for package: glibc-headers-2.12-1.166.el6_7.7.i686
--> Processing Dependency: kernel-headers for package: glibc-headers-2.12-1.166.el6_7.7.i686
---> Package mpfr.i686 0:2.4.1-6.el6 will be installed
---> Package ppl.i686 0:0.10.2-11.el6 will be installed
--> Running transaction check
---> Package glibc-common.i686 0:2.12-1.166.el6_7.3 will be updated
---> Package glibc-common.i686 0:2.12-1.166.el6_7.7 will be an update
---> Package kernel-headers.i686 0:2.6.32-573.18.1.el6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

===============================================================================================================
 Package           Arch        Version              Repository       Size
===============================================================================================================
Installing:
 varnish           i686        2.1.5-5.el6            epel         260 k
Installing for dependencies:
 cloog-ppl          i686        0.15.7-1.2.el6          base          93 k
 cpp             i686        4.4.7-16.el6           base         3.4 M
 gcc             i686        4.4.7-16.el6           base         8.2 M
 glibc-devel         i686        2.12-1.166.el6_7.7        updates        987 k
 glibc-headers        i686        2.12-1.166.el6_7.7        updates        623 k
 jemalloc           i686        3.6.0-1.el6            epel          97 k
 kernel-headers        i686        2.6.32-573.18.1.el6        updates        3.9 M
 mpfr             i686        2.4.1-6.el6            base         153 k
 ppl             i686        0.10.2-11.el6           base         1.3 M
 varnish-libs         i686        2.1.5-5.el6            epel          88 k
Updating for dependencies:
 glibc            i686        2.12-1.166.el6_7.7        updates        4.3 M
 glibc-common         i686        2.12-1.166.el6_7.7        updates        14 M

Transaction Summary
===============================================================================================================
Install   11 Package(s)
Upgrade    2 Package(s)

Total download size: 37 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/13): cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.i686.rpm                        | 93 kB   00:00
(2/13): cpp-4.4.7-16.el6.i686.rpm                            | 3.4 MB   00:00
(3/13): gcc-4.4.7-16.el6.i686.rpm                            | 8.2 MB   00:00
(4/13): glibc-2.12-1.166.el6_7.7.i686.rpm                        | 4.3 MB   00:00
(5/13): glibc-common-2.12-1.166.el6_7.7.i686.rpm                    | 14 MB   00:00
(6/13): glibc-devel-2.12-1.166.el6_7.7.i686.rpm                     | 987 kB   00:00
(7/13): glibc-headers-2.12-1.166.el6_7.7.i686.rpm                    | 623 kB   00:00
(8/13): jemalloc-3.6.0-1.el6.i686.rpm                          | 97 kB   00:00
(9/13): kernel-headers-2.6.32-573.18.1.el6.i686.rpm                   | 3.9 MB   00:00
(10/13): mpfr-2.4.1-6.el6.i686.rpm                           | 153 kB   00:00
(11/13): ppl-0.10.2-11.el6.i686.rpm                           | 1.3 MB   00:00
(12/13): varnish-2.1.5-5.el6.i686.rpm                          | 260 kB   00:00
(13/13): varnish-libs-2.1.5-5.el6.i686.rpm                       | 88 kB   00:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                      14 MB/s | 37 MB   00:02
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Warning: RPMDB altered outside of yum.
 Installing : kernel-headers-2.6.32-573.18.1.el6.i686                          1/15
 Updating  : glibc-common-2.12-1.166.el6_7.7.i686                            2/15
 Updating  : glibc-2.12-1.166.el6_7.7.i686                               3/15
 Installing : glibc-headers-2.12-1.166.el6_7.7.i686                           4/15
 Installing : glibc-devel-2.12-1.166.el6_7.7.i686                            5/15
 Installing : jemalloc-3.6.0-1.el6.i686                                 6/15
 Installing : varnish-libs-2.1.5-5.el6.i686                               7/15
 Installing : mpfr-2.4.1-6.el6.i686                                   8/15
 Installing : cpp-4.4.7-16.el6.i686                                   9/15
 Installing : ppl-0.10.2-11.el6.i686                                  10/15
 Installing : cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.i686                               11/15
 Installing : gcc-4.4.7-16.el6.i686                                   12/15
 Installing : varnish-2.1.5-5.el6.i686                                 13/15
 Cleanup  : glibc-common-2.12-1.166.el6_7.3.i686                           14/15
 Cleanup  : glibc-2.12-1.166.el6_7.3.i686                               15/15
 Verifying : cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.i686                               1/15
 Verifying : glibc-2.12-1.166.el6_7.7.i686                               2/15
 Verifying : glibc-devel-2.12-1.166.el6_7.7.i686                            3/15
 Verifying : cpp-4.4.7-16.el6.i686                                   4/15
 Verifying : glibc-common-2.12-1.166.el6_7.7.i686                            5/15
 Verifying : jemalloc-3.6.0-1.el6.i686                                 6/15
 Verifying : varnish-libs-2.1.5-5.el6.i686                               7/15
 Verifying : mpfr-2.4.1-6.el6.i686                                   8/15
 Verifying : ppl-0.10.2-11.el6.i686                                   9/15
 Verifying : glibc-headers-2.12-1.166.el6_7.7.i686                           10/15
 Verifying : gcc-4.4.7-16.el6.i686                                   11/15
 Verifying : kernel-headers-2.6.32-573.18.1.el6.i686                          12/15
 Verifying : varnish-2.1.5-5.el6.i686                                 13/15
 Verifying : glibc-2.12-1.166.el6_7.3.i686                               14/15
 Verifying : glibc-common-2.12-1.166.el6_7.3.i686                           15/15

Installed:
 varnish.i686 0:2.1.5-5.el6

Dependency Installed:
 cloog-ppl.i686 0:0.15.7-1.2.el6             cpp.i686 0:4.4.7-16.el6
 gcc.i686 0:4.4.7-16.el6                 glibc-devel.i686 0:2.12-1.166.el6_7.7
 glibc-headers.i686 0:2.12-1.166.el6_7.7         jemalloc.i686 0:3.6.0-1.el6
 kernel-headers.i686 0:2.6.32-573.18.1.el6        mpfr.i686 0:2.4.1-6.el6
 ppl.i686 0:0.10.2-11.el6                 varnish-libs.i686 0:2.1.5-5.el6

Dependency Updated:
 glibc.i686 0:2.12-1.166.el6_7.7          glibc-common.i686 0:2.12-1.166.el6_7.7

Complete!

Vậy là OK rồi. Mọi người nhớ thiết lập chế độ tự khởi động cho nó khi reboot nhé

sudo chkconfig varnish on

Vậy là xong phần cài đặt Varnish (vẫn chưa chạy nhé)

VARNISH CONFIGURATION

Port mặc định của webserver là 80. Nên ta cần cấu hình cho Varnish sẽ nghe port này. và chuyển port của web server qua 1 port khác như là 8080. Sau khi chuyển xong thì phải cấu hình cho Varnish kết nối với web server thông qua port mới đổi (8080).

Về cơ bản thì có 3 bước là vậy, nhưng nếu server của bạn đã cài đặt soft quản lý host thì sẽ có thêm 1 vài bước để sửa cấu hình của soft nữa.  Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cấu hình với VestaCP:

Step 1 – We have to setup Varnish so it will run on port 80. The scenario will be like this: Varnish listen on port 80, Nginx on port 8082, then Apache on port 8080

Web request = Varnish (80) -> Nginx (8082) -> Apache (8080)

Trước tiên ta sẽ thay đổi cấu hình của Varnish theo đường dẫn sau: /etc/sysconfig/varnish

Hãy đổi:

VARNISH_LISTEN_PORT=6081              ————–> đổi sang port 80

VARNISH_LISTEN_ADDRESS=”địa chỉ IP public của bạn”    —-> thêm dòng này vào nếu chưa có nhé

VARNISH_STORAGE_SIZE=1G       ————–> chỉnh lại Ram cho Varnish, mình để 256MB

VARNISH_STORAGE  ————> “malloc,${VARNISH_STORAGE_SIZE}”

Step 2 – Tiếp theo, ta sẽ thay đổi cấu hình cho file VCL của Varnish trong /etc/varnish/default.vcl . File VCL này sẽ cho Varnish biết được rằng sẽ phải tìm webserver ở đâu:

 1. Đổi .host ip từ 127.0.0.1 sang IP public của server
 2. Đổi .port 80 sang .port 8082 — là port mà nginx sẽ lắng nghe.
 3. Phần comment ở bên dưới mình chưa hiểu lắm nên vẫn để nguyên, ko thay đổi gì

Step 3 – Cấu hình cho Nginx

Trong folder này /etc/nginx/conf.d/ có chưa file cấu hình cho địa chỉ IP public của server: xxx.xxx.xxx.xxx.conf

server {
  listen    xxx.xxx.xxx.xxx:80 default;
  server_name _;
  #access_log /var/log/nginx/xxx.xxx.xxx.xxx.log main;
  location / {
    proxy_pass http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080;
  }
}

Chúng ta cần sửa port :80 sang :8082

Tương tự đối với các file cấu hình cho các website của Nginx. VestaCP lưu cấu hình cho các website theo từng user, ta cần phải vào từng folder của từng user và sửa port từ :80 sang :8082

/home/user/conf/web

Step 3 – Cấu hình cho VestaCP

Hãy tìm trong file cấu hình /usr/local/vesta/conf/vesta.conf dòng khai báo PROXY_PORT và đổi từ 80 -> 8082

WEB_SYSTEM='httpd'
WEB_RGROUPS='apache'
WEB_PORT='8080'
WEB_SSL_PORT='8443'
WEB_SSL='mod_ssl'
PROXY_SYSTEM='nginx'
PROXY_PORT='8082'
PROXY_SSL_PORT='443'
STATS_SYSTEM='webalizer,awstats'
FTP_SYSTEM='vsftpd'
DNS_SYSTEM='named'

Vậy là xong phần cấu hình. Với VestaCP ta cần phải thêm port trong phần Firewall nữa.

Hãy login vào Vesta CP dashboard -> Firewall

Sau đó click vào /WEB và thêm port mới : 80,443  –> 80,443,8082

VestaCP đặt port cho Apache là 8080 nên ta ko cần sửa gì nữa. Hãy khởi động Varnish lên, restart lại nginx và test thử nhé. Load thử 1 trang web trên server và xem header, bạn sẽ thấy response nhận được là thông qua Varnish:

Age	52
Connection	keep-alive
Content-Encoding	gzip
Content-Length	1986
Content-Type	text/html; charset=UTF-8
Date	Thu, 17 Mar 2016 17:04:11 GMT
Keep-Alive	timeout=60
Link	<http://dt-blog.local/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
Server	nginx
Vary	Accept-Encoding
Via	1.1 varnish
X-Powered-By	PHP/5.4.45
X-Varnish	1068740041 1068740040

Vậy là hết rồi đó. Enjoy please ^_^!

Published inCodingLinh tinh

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *