Magento grid admin với custom column

Codepool dịch ra thì là “bể code”, ý nghĩa cũng giống connection pool vậy ^^. Codepools trong Magento được chia ra làm 3 loại tương ứng với 3 folder khác nhau: Community, Core, Local. Magento cũng set 3 folder vào include_path để tạo ra cơ chế override theo thư mục.
Continue reading

Tạo customer trong magento

Codepool dịch ra thì là “bể code”, ý nghĩa cũng giống connection pool vậy ^^. Codepools trong Magento được chia ra làm 3 loại tương ứng với 3 folder khác nhau: Community, Core, Local. Magento cũng set 3 folder vào include_path để tạo ra cơ chế override theo thư mục.
Continue reading

Magento module structure

Codepool dịch ra thì là “bể code”, ý nghĩa cũng giống connection pool vậy ^^. Codepools trong Magento được chia ra làm 3 loại tương ứng với 3 folder khác nhau: Community, Core, Local. Magento cũng set 3 folder vào include_path để tạo ra cơ chế override theo thư mục.
Continue reading

Tìm hiểu về codepools trong magento

Codepool dịch ra thì là “bể code”, ý nghĩa cũng giống connection pool vậy ^^. Codepools trong Magento được chia ra làm 3 loại tương ứng với 3 folder khác nhau: Community, Core, Local. Magento cũng set 3 folder vào include_path để tạo ra cơ chế override theo thư mục.
Continue reading