Skip to content

Lỗi update trên ubuntu

1 số mạng được cấu hình proxy nên máy tính của bạn buộc phải thiết lập proxy thì mới kết nối được đến internet. Như trên firefox thì phải vào phần setting để thiết lập proxy thì mới vào mạng được. Tương tự với ubuntu, bạn cũng phải thiết lập proxy để có thẻ kết nối được vào mạng internet.

1 số mạng được cấu hình proxy nên máy tính của bạn buộc phải thiết lập proxy thì mới kết nối được đến internet. Như trên firefox thì phải vào phần setting để thiết lập proxy thì mới vào mạng được:

Tương tự với ubuntu, bạn cũng phải thiết lập proxy để có thẻ kết nối được vào mạng internet. Nếu không thiết lập proxy, khi update ubuntu bạn sẽ gặp 1 số lỗi như sau:
– W: Failed to fetch http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty/multiverse/binary-amd64/Packages Cannot initiate the connection to vn.archive.ubuntu.com:80 (2001:67c:1360:8c01::19). – connect (101: Network is unreachable) [IP: 2001:67c:1360:8c01::19 80]
– W: Failed to fetch http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/maverick-updates/multiverse/binary-i386/Packages.gz
407 Proxy Authentication Required (The ISA Server requires authorization to fulfill the request. Access to the Web Proxy filter is denied. )

Để khắc phục điều này, chúng ta cần config proxy cho ubuntu theo các bước sau:

1. Mở terminal và gõ dòng lệnh sau để edit file apt.conf:

sudo gedit /etc/apt/apt.conf

2. Thêm dòng dưới đây vào trong file apt.conf và thay username, password, proxy_server, proxy_port tương ứng

Acquire::http::Proxy “http://username:[email protected]_server:proxy_port”;

Published inCodingLinh tinh

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *