Magento grid admin với custom column

Ngoài việc sử dụng web form có sẵn của Magento để tạo Customer, chúng ta vẫn có thể tự tạo ra 1 Customer bằng code. Đây là 1 ví dụ đơn giản về việc tạo Customer, qua đó có thể áp dụng để viết các chức năng import hàng loạt Customer hay Social Login.
Continue reading

Tạo customer trong magento

Ngoài việc sử dụng web form có sẵn của Magento để tạo Customer, chúng ta vẫn có thể tự tạo ra 1 Customer bằng code. Đây là 1 ví dụ đơn giản về việc tạo Customer, qua đó có thể áp dụng để viết các chức năng import hàng loạt Customer hay Social Login.
Continue reading