Cài đặt Ruby on Rails trên ubuntu

Có nhiều cách cài đặt RoR trên ubuntu: Rbenv, RVM, Uru, Building from Source. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn cài đặt Ruby on Rails bằng RVM. RVM là một command-line tool cho phép bạn dễ dàng cài đặt, quản lý và làm việc với nhiều môi trường của ruby từ phần thông dịch cho tới các Gem.
Continue reading