Tạo customer trong magento


Mặc dù magento có 3 cách để tạo customer thông qua form:
– Form đăng ký ở trang Customer Register
– Form tại trang Checkout
– Và tạo account trong trang Admin
Tuy nhiên trong 1 vài trường hợp mà bạn không thể sử dụng những cách đó(như là muốn nghiên cứu thêm, hay import hàng loạt customer, hay tạo thêm extension mới với chức năng tạo customer …), chúng ta có thể sử dụng đoạn code sau để tạo.
Để tạo đc 1 customer thì nhất định phải có đủ những thông tin bắt buộc: Store, Website Id, First name, Last name, Email, Password

Ngoài ra chúng ta có thể thêm vào 1 số thông tin khác cho customer như là: Group Id, Prefix, Suffix, Middle name

Cũng như các thông tin trên, ta có thể thêm địa chỉ cho customer luôn bằng cách tạo ra 1 address mới và set customer_id (id của customer vừa mới tạo) cho address đó là được:

Sau khi chạy xong đoạn code kia chúng ta sẽ vào Admin để kiểm tra lại: