Skip to content

Tìm hiểu về ReactJS

“A JavaScript library for building user interface”, React.js là một thư viện js được phát triển và sử dụng bởi Facebook. Nó được tạo ra để xây dựng giao diện người dùng (UI). Nó không phải là Framework mà chỉ là thư viện, do đó trong MVC nó sẽ tương ứng với phần V.

“A JavaScript library for building user interface”, React.js là một thư viện js được phát triển và sử dụng bởi Facebook. Nó được tạo ra để xây dựng giao diện người dùng (UI). Nó không phải là Framework mà chỉ là thư viện, do đó trong MVC nó sẽ tương ứng với phần V.

1. Reactjs là gì
– Reactjs là 1 thư viện js mã nguồn mở
– Được phát triển bởi Facebook, Instagram, cộng đồng developer, và 1 số tổ chức cá nhân khác

2. Tính năng
– Được dùng để tạo ra các giao diện cho người dùng (user interface) nhằm giải quyết các khó khăn khi phát triển các ứng dụng đơn trang (Single-Page Applications viết tắt là SPAs).
SPAs là web app mà chỉ load 1 trang HTML và tự động update content khi người dùng tương tác nó.
– Được sử dụng để build các ứng dụng lớn mà có dữ liệu thay đổi theo thời gian
– React chỉ xử lý User Interface trong ứng dụng, nó chỉ được xem như là View trong mô hình thiết kế MVC
– React có thể kết hợp được với các thư viện Js khác hoặc các framework lớn hơn như AngularJS

3. Ưu điểm của Reactjs so với những cái khác
“Building large applications with data that changes over time.”
==> Reactjs được tạo ra để xây dựng các ứng dụng lớn mà có dữ liệu thay đổi theo thời gian:
+ Tối ưu code, đơn giản hơn
+ Tốc độ nhanh hơn các thư viện, framework js khác khi build ứng dụng lớn
+ Component trong React có thể tái sử dụng, test trở nên dễ dàng hơn.

4. Cách sử dụng Reactjs
Để có thể sử dụng được React ta cần include các thư viện sau:

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/react/0.14.0/react.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/react/0.14.0/react-dom.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/babel-core/5.8.23/browser.min.js"></script>

5. Cú pháp cơ bản và ví dụ

var CommentBox = React.createClass({	// Khởi tạo đối tượng kiểu React
	render: function() {				// Khai báo function render
		return (						// Trả về đối tượng kiểu React
		  <div className="commentBox">	// Thẻ html sẽ in ra màn hình
			Hello, world! I am a CommentBox.
		  </div>
		);
	}
});
ReactDOM.render(						// Gọi hàm render từ ReactDOM tạo các node trong Dom, hiển thị dữ liệu lên màn hình
  <CommentBox />,						// Biến đầu vào của hàm render là đối tượng kiểu React
  document.getElementById('content')	// DOM element. - nơi sẽ hiển thị dữ liệu
);

React hỗ trợ sử dụng cú pháp XML trong code javascript, nó được gọi là JSX.
Để có thể sử dụng được cú pháp này ta cần khai báo cú pháp sau khi gọi đến code của Reactjs:

<script type="text/babel">

6. Nguồn tham khảo
– https://facebook.github.io/react/docs/getting-started.html
– http://coddingdaily.blogspot.com/search/label/Reactjs
– https://viblo.asia/minhp/posts/d6BAMY03Rnjz

Published inCodingFrontend

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *